Privacybeleid UZIN UTZ Nederland

We waarderen je interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het management van UZIN UTZ Nederland B.V. Je kunt de internetsite van UZIN UTZ Nederland B.V. gebruiken zonder dat je hiervoor persoonsgegevens hoeft aan te geven. Als een betrokkene speciale bedrijfsdiensten wil gebruiken via onze website, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens vereist is en daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat, zullen we de betrokkene over het algemeen hiervoor om toestemming vragen.

Het verwerken van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). De verwerking is eveneens in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving voor gegevensbescherming die van toepassing is op UZIN UTZ Nederland B.V. Met deze verklaring willen wij iedereen op de hoogte brengen van de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast informeren wij betrokkenen in deze gegevensbeschermingverklaring over hun rechten in dit verband.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft UZIN UTZ Nederland B.V. een groot aantal technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om een maximale bescherming van persoonsgegevens te bieden die via deze websites worden verwerkt. Gegevenstransmissies via het internet kunnen in principe echter beveiligingslacunes hebben zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen zoals per telefoon bijvoorbeeld.

1. Definities

De gegevensbeschermingverklaring van UZIN UTZ Nederland B.V. is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door Europese wetgever voor de invoering van de GDPR die in Nederland is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingverklaring moet goed leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, onze klanten en zakelijke partners. Om deze redenen leggen we eerst de terminologie uit die we in deze verklaring gebruiken.

In deze gegevensbeschermingverklaring gebruiken we onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een aanduiding zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online aanduiding of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, selecteren, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn of haar beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verantwoordelijk voor het verwerken

Een Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verantwoordelijk voor de verwerking is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Een Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten  gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

j) Derde

Een Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt die hem betreffen.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), overige gegevensbeschermingwetten die van toepassing zijn in de Lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

UZIN UTZ Nederland B.V.

Bouwstraat 18

7483 PA Haaksbergen

Nederland

Telefoon: +3153573573

E-mail: privacy.nl(at)uzin-utz.com

Website: nl.uzin-utz.com

3. Naam en adres van de gegevensbeschermingfunctionaris

De gegevensbeschermingfunctionaris van de verwerkingsverantwoordelijke is:

H. Bogerd

UZIN UTZ Nederland B.V.

Bouwstraat 18

7483 PA Haaksbergen

Nederland

Telefoon: +31 53 573 73 73

E-mail: privacy.nl(at)uzin-utz.com

Website: nl.uzin-utz.com

Elke betrokkene mag te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingfunctionaris met alle vragen en suggesties wat betreft gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van UZIN UTZ Nederland B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in een computersysteem worden opgeslagen via een webbrowser.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies hebben een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waardoor internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Zo kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan UZIN UTZ Nederland B.V. de gebruikers van haar website gebruiksvriendelijkere diensten bieden, iets wat niet mogelijk zou zijn zonder het plaatsen van cookies.

Door middel van een cookie kunnen de aanbiedingen en informatie op onze website worden geoptimaliseerd voor gebruikers. Cookies stellen ons in staat onze websitegebruikers te herkennen, zoals eerder gezegd. Het doel van dit herkennen is het gemakkelijker maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies toestaat, hoeft bijvoorbeeld toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren bij elk volgend bezoek aan de website. Dit wordt door de website zelf gedaan d.m.v. de cookie die in het IT-systeem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een webwinkel. De online winkel herinnert welke artikelen een klant in zijn of haar virtuele winkelwagentje heeft geplaatst aan de hand van de cookie.

De betrokkene kan op elk tijdstip het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door de instellingen van de webbrowser aan te passen en zo het plaatsen van cookies definitief stoppen. Daarnaast kunnen opgeslagen cookies altijd worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s. Alle populaire webbrowsers bieden deze optie. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de webbrowser uitschakelt, kunnen niet alle functies van onze website volledig beschikbaar zijn.

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van UZIN UTZ Nederland B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem toegang verkrijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te verkrijgen, (3) de website vanaf waar toegang wordt verkregen tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subsites, (5) de datum en tijd van de toegang tot de website, (6) het Internetprotocol Adres (IP-adres), (7) de internetprovider van de betrokkene, en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt UZIN UTZ Nederland B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vooral nodig om (1) de content van onze website correct weer te geven, (2) de content van onze website te optimaliseren evenals de reclame daarvoor, (3) de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en websitetechnologie op de lange termijn te garanderen, en (4) rechtshandhavinginstanties informatie te verschaffen die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Om die reden analyseert UZIN UTZ Nederland B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van logbestanden op de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt.

6. Aanmelden op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke waarbij persoonsgegevens worden verstrekt. Welke persoonsgegevens worden doorgezonden naar de verwerkingsverantwoordelijke wordt bepaald door het respectievelijke invoerscherm dat wordt gebruikt voor het aanmelden. De persoonsgegevens die de betrokkene invoert, worden verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke, en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke mag vragen om de overdracht naar een of meer verwerkers (bijv. een pakketbezorger) die de persoonsgegevens ook gebruikt voor een intern doel dat kan worden toegewezen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke, wordt het IP-adres – dat is toegewezen door de internetprovider en door de betrokkene wordt gebruikt – en de datum en de tijd van de registratie ook opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is waarop misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en waardoor het mogelijk wordt om overtredingen te onderzoeken indien nodig. Het bewaren van deze gegevens is nodig voor de beveiliging van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te verstrekken of wanneer de overdracht ervan gebeurt in het kader van een strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met het vrijwillig vermelden van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen content of diensten aan te bieden die alleen mogen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers op basis van de aard van de content of dienst. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonsgegevens die ze tijdens de registratie hebben ingevoerd, op enig tijdstip te wijzigen of om deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensopslag van de verwerkingsverantwoordelijke.

Op een verzoek daartoe verschaft de verwerkingsverantwoordelijke aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn bewaard. Daarnaast zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of verwijderen voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn in dit opzicht beschikbaar als contactpersoon voor de betrokkene.

7. Aanmelding voor onze nieuwsbrieven

Op de website van UZIN UTZ Nederland B.V., hebben gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Het invoerscherm dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgezonden evenals wanneer de opdracht tot de nieuwsbrief bij de verwerkingsverantwoordelijke wordt geplaatst.

UZIN UTZ Nederland B.V. informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De betrokkene kan onze nieuwsbrief alleen ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor ontvangst van de nieuwsbrief. Er wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres verzonden zoals de betrokkene dat heeft opgegeven bij de eerste aanmelding voor ontvangst van de nieuwsbrief; deze dubbele toestemmingsprocedure (opt-in) is wettelijk vereist. De bevestigingsmail dient als bewijs dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Door registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat is toegewezen door de internetprovider en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en de tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is vereist om inzicht te krijgen in (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip en dient op deze wijze het doel van de wettelijke bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd zo lang dit nodig is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een betreffende registratie zoals bij wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding of bij een wijziging van de technische omstandigheden. Persoonsgegevens die zijn verzameld door de nieuwsbriefdienst worden niet overgedragen aan derden. De betrokkene kan te allen tijde het abonnement op onze nieuwsbrief beëindigen. De toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens die de betrokkene heeft verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mag te allen tijde worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een koppeling om de toestemming in te trekken. Op de website van de verwerkingsverantwoordelijke kan het abonnement ook rechtstreeks worden opgezegd en dit kan ook op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gecommuniceerd.

8. Nieuwsbrief – online volgen

De nieuwsbrief van UZIN UTZ Nederland B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel (webbaken) is een kleine niet-zichtbare grafische afbeelding in dergelijke e-mailberichten die in HTML-format worden verzonden om logbestanden bij te werken en te analyseren. Hiermee kan statistisch worden geanalyseerd of online marketingcampagnes al dan niet succesvol zijn. Op basis van deze verborgen trackingpixel kan UZIN UTZ Nederland B.V. nagaan of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke koppelingen de betrokkene in de e-mail heeft aangeklikt.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter te laten aansluiten op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen kunnen te allen tijde hun respectievelijke gescheiden toestemmingsverklaring intrekken die ze hebben gegeven in de dubbele opt-in procedure. Na zo’n herroeping worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. UZIN UTZ Nederland B.V. beschouwt het afzien van de ontvangst van een nieuwsbrief automatisch als het intrekken van de toestemming.

9. Contactmogelijkheid via de website

Op de website van UZIN UTZ Nederland B.V. staat hoe je snel elektronisch contact kan maken met ons bedrijf. Ook biedt de site informatie over de mogelijkheid om direct met ons te communiceren zoals een algemeen e-mailadres om ons een e-mail te sturen. Als een betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier benadert, worden de persoonsgegevens die door de betrokkene worden opgegeven, automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door een betrokkene vrijwillig worden doorgegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, worden opgeslagen voor het doel van de verwerking van de betrokkene of om contact met de betrokkene op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doeleinde van het bewaren te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese of andere wetgevers in wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is gehouden.

Als het bewaardoeleinde niet van toepassing is, of als een bewaarperiode die is voorgeschreven door de Europese of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

11. Rechten van de betrokkene

a) Recht van bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen of de persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht van inzage

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om door de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos op de hoogte te worden gesteld of zijn of haar persoonsgegevens op enig tijdstip worden bewaard en heeft het recht om een kopie van deze informatie te ontvangen. In aanvulling hierop geven de Europese richtlijnen en regelgeving de betrokkene het recht van inzage van de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derdelanden of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de voorziene bewaarperiode van de persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te beperken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
 • als de persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de betrokkene, enige beschikbare informatie ten aanzien van de bron daarvan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering, zoals naar verwezen in artikel 22 (1) en 4 van de AVG en, tenminste voor die gevallen, betekenisvolle informatie over de logica die wordt gehanteerd evenals de betekenis en de voorziene gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derdeland of een internationale organisatie. Wanneer dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruikt wenst te maken van dit recht van inzage, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever dat de verwerkingsverantwoordelijke zonder enige onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar rectificeert. Met de doeleinden van de verwerking in gedachten heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen onder meer door het aanleveren van een aanvullende verklaring

Als een betrokkene gebruikt wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op het wissen van gegevens (Recht op vergetelheid)

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever dat de verwerkingsverantwoordelijke zonder enige onnodige vertraging persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar wist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer vereist in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met punt (a) Artikel 6(1) van de AVG, of punt (a) Artikel 9(2) van de AVG, en waarbij er geen andere wettelijke gronden bestaan voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking ingevolge Artikel 21(1) van de AVG en er zijn geen hogere legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking ingevolge Artikel 21(2) van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten  dat van toepassing is op de betrokkene.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die zijn vastgelegd in Artikel 8(1) van de AVG.

Als een van de voornoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door UZIN UTZ Nederland B.V., kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. Een werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V. zal er direct voor zorg dragen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Als de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge Artikel 17(1) verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, zal de verwerkingsverantwoordelijke, de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie in aanmerking nemende, redelijke stappen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene erom heeft verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen, kopieën of reproductie van diens persoonsgegevens wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Enige werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V. zal de benodigde maatregelen nemen in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt wanneer sprake is van een van de volgende situaties:

 • De juistheid van de persoonsgegevens is betwist door de betrokkene, voor een periode om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen te controleren of de persoonsgegevens juist zijn.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om een beperking qua gebruik ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking maar de betrokkene heeft deze nodig voor het vaststellen, instellen of zich verdedigen tegen wettelijke vorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking ingevolge Artikel 21(1) van de AVG, in afwachting van of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke de gronden van de betrokkene terzijde schuiven.

Als aan een van de voornoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene een beperking wenst van de verwerking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door UZIN UTZ Nederland B.V., kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. Enige werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V. zal maatregelen nemen om de verwerking te beperken.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om de persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar die zijn verschaft aan een verwerkingsverantwoordelijke, te ontvangen in een overzichtelijk, veelgebruikt en machineleesbaar format. Hij of zij heeft het recht die gegevens door te zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt zo lang de verwerking is gebaseerd op toestemming ingevolge punt (a) van Artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van Artikel 9(2) van de AVG, of op een contract ingevolge punt (b) van Artikel 6(1) van de AVG, en het proces wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, zo lang als de verwerking niet is vereist voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of tijdens het uitoefenen van een officiële bevoegdheid die is toegekend aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast heeft de betrokkene in het uitoefenen van zijn of haar recht ingevolge Artikel 20(1) van de AVG, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks te laten doorzenden van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere wanneer dat technisch realiseerbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen mag de betrokkene te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V.

g) Recht op bezwaar maken

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om te allen tijde op gronden van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar op basis op punt (e) of (f) Artikel 6(1) van de AVG. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepalingen.

UZIN UTZ Nederland B.V. zal de persoonsgegevens niet meer verwerken in geval van een bezwaar tenzij wij zwaarwegende legitieme gronden voor het verwerken kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene terzijde schuiven of voor het vaststellen, instellen van, of verdedigen tegen wettelijke vorderingen.

Als UZIN UTZ Nederland B.V. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit is van toepassing op profilering tot de mate waarin dit is gerelateerd aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door UZIN UTZ Nederland B.V. voor direct marketing doeleinden, zal UZIN UTZ Nederland B.V. de persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden gebruiken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht op gronden die zijn verbonden aan zijn of haar specifieke situatie om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar door UZIN UTZ Nederland B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden ingevolge Artikel 89(1) van de AVG, tenzij de verwerking is vereist voor het uitvoeren voor een taak in het algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen mag de betrokkene te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V. In de context van het gebruik van informatiemaatschappij diensten en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, staat het betrokkene daarnaast vrij om gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken door middel van geautomatiseerde middelen die gebruik maken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever niet gehouden te zijn aan een beslissing die alleen is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die wettelijke gevolgen ten aanzien van hem of haar met zich mee brengt of die hem of haar op een vergelijkbare wijze treffen zo lang de beslissing (1) niet is vereist voor het aangaan van of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet is geoorloofd volgens EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten  waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen en dat ook passende maatregelen bepaalt voor het beschermen van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) is vereist voor het aangaan van of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt UZIN UTZ Nederland B.V. passende maatregelen voor het beschermen van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, en heeft de betrokkene ten minste het recht om menselijke tussenkomst te verkrijgen van de zijde van verwerkingsverantwoordelijke om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar rechten ten aanzien van geautomatiseerde individuele besluitvorming, mag hij of zij te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V.

i) Recht op intrekking van toestemming voor gegevensverwerking

Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar rechten om de toestemming in te trekken, mag hij of zij te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van UZIN UTZ Nederland B.V.

Arturo Room Visualiser Vind jouw Arturo dealer